ckds

Reakce na článek v médiích

0 62

V minulém týdnu byl zveřejněn článek o soukromých detektivech na portálu Česká pozice s názvem “Vážné riziko: Privátní špioni

 

Vzhledem k obsahu článku prezidium České komory detektivních služeb sepsalo prohlášení, které si můžete přečíst níže.

 

Prohlášení České komory detektivních služeb a žádost o omluvu

za zveřejnění článku Vážné riziko: privátní špioni

Česká komora detektivních služeb spolek, sdružující v České republice fyzické osoby a obchodní společnosti, zabývající se poskytováním detektivních služeb, považuje za nezbytné se vyjádřit k článku, který vyšel v internetovém magazínu Česká pozice dne 9.6.2017 pod názvem „Vážné riziko: privátní špioni“.

Autor článku Ondřej Koutník zde čitateli předkládá svůj názor na oblast podnikání v oboru komerční bezpečnosti, konkrétně služby soukromých detektivů, způsobem, který vykresluje soukromé detektivy jako osoby pohybující se za hranou zákona, ve smyslu nekalého získávání informací a obchodu s nimi. Pisatel také velmi povrchně a bez zjevné znalosti problematiky „interpretuje“ aktuální právní úpravu činnosti soukromých detektivů, která je součástí živnostenského zákona, se specifikací v navazující podzákonné normě Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, Příloha č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných – Služby soukromých detektivů. Zda tak činí záměrně nebo z neznalosti, ponechme zatím stranou.

Pro pořádek a za účelem seznámení široké veřejnosti s příslušnou aktuální právní úpravou, zde uvádíme předmětné právní normy a jejich znění, týkající se soukromých detektivů, aby se s nimi mohl každý, včetně autora inkriminovaného článku Ondřeje Koutníka, seznámit, případně si je sám dohledat a to:  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Koncesované živnosti, Obsahové náplně živností koncesovaných, SKUPINA 314: Ostatní, Služby soukromých detektivů – Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství. Toto je aktuální právní úprava, podle které mohou svoji činnost vykonávat soukromí detektivové, jako soukromoprávní subjekty a nabízet služby za odměnu zájemcům, při čemž se na soukromé detektivy vztahují i ostatní zákony, tak jako na každého jiného občana, či firmu žijící a podnikající v České republice.

Dále považujeme za vhodné podotknout, že hlavní podstatou a smyslem existence služby soukromého detektiva, je spolupráce mezi ním a občanem, kdy občan, potažmo subjekty, jež vlastní, či jinak ovládá, může své zájmy uplatňovat, respektive je delegovat na soukromého detektiva. Mezi tyto zájmy patří například vyhledání osoby, vypátrání věci, zjištění pro něj důležitých informací, ale také prosazování svých práv a plnění povinností, daných mu zákonem. V této souvislosti lze, jako obdobu takovéto spolupráce, uvést příklady využívání služeb právního zástupce, daňového poradce, atp.

Ale zpět k páně redaktorovu článku. Ondřej Koutník již v názvu článku soukromé detektivy „zove špióny“, označuje za vážné riziko a popisuje jejich činnost jako nekalý obchod s chráněnými informacemi. Co tím sleduje, ví jen on sám, ale my soukromí detektivové, sdruženi v České komoře detektivních služeb, s jeho názorem nesouhlasíme a tímto jej žádáme, aby se nám omluvil a své pohnutky k napsání tendenčního článku, hrubě zkreslujícího realitu, vysvětlil. „CUI BONO Ondřeji Koutníku?“

Zároveň žádáme, aby internetový magazín Česká pozice, vedle omluvy pana redaktora, uveřejnil toto naše prohlášení a doporučujeme, aby o činnosti soukromých detektivů uveřejňoval fundované a korektní články, protože ojedinělé excesy jedinců, kteří zneužili získaných kontaktů z bývalého pracoviště a znalostí nezákonné činnosti, v žádném případě nelze přičítat kolektivní vině a spojovat s činností vykonávanou námi soukromými detektivy, jelikož do chráněných, státem spravovaných databází a spisů přístup nemáme, tudíž ani nemůžeme s informacemi zde obsaženými obchodovat. To mohou právě jen policisté.

 

Předem děkujeme za uveřejnění námi požadované omluvy a uvedení věcí na pravou míru, protože toto označení nás nejen dehonestuje, ale také materiálně – obchodně poškozuje.

Prezidium České komory detektivních služeb, spolek

 

 

Admin

Všechny příspěvky autora: Admin

Website: http://www.grandmedia.cz

Podobné články

Přidat komentář

You must be logged in to post a comment.